Algemene voorwaarden - Privacy

1.Identiteit van de ondernemer:
De webwinkel De HOMECARESHOP is een onderdeel van onze zaak Home and Health Care Products en heeft haar maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Nieuwstraat 55 te België en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0788.024.436 op naam van Wim Ysewijn met het daaraan verbonden BTW nummer BE 0788.024.436.
De activiteiten vallen onder het principe van 'verkoop op afstand' dat de algemene verkoopsvoorwaarden regelt als volgt: De klant bevestigt dat hij/zij op het ogenblik van de aankoop kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en verklaart zich er zonder enige reserve ermee akkoord. Voor alle rechtsverhoudingen tussen de webwinkel DE HOMECARESHOP enerzijds en de klant anderzijds gelden de onderstaande bepalingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst werd gesloten.

2. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluitend beding.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. De informatie omtrent de producten en de prijzen, alsook de gedetailleerde bestelinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld via email of fax. Na de schriftelijke aanvaarding door de klant van deze bestelinformatie en eventuele vooruitbetaling van een voorschot of het gehele bedrag wordt de bestelling uitgevoerd.

4. Levering
De levering van de producten gebeurt na ontvangst van de betaling van de bestelling. Voor België en Nederland worden deze producten op de volgende werkdag na ontvangst van de betaling door de Koper verzonden naar het door u opgegeven verzendadres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging door de nationale Postdiensten van België en Nederland respectievelijk Bpost en Postnl.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn op verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 
Behoudens andersluitend beding omvatten onze prijzen niet de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van de levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen via email, SMS of fax zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

6. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, veertien (14) kalenderdagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, veertien (14) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

7. Waarborg
Onze waarborg (garantie) omvat de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

8. Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991:
heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de tien (10) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Wim Ysewijn, Nieuwstraat 55, België of voor Nederland op een alternatief adres in Nederland door de Ondernemer met name Wim Ysewijn meegedeeld via email of fax.

9. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling
Al de vermelde prijzen op onze webwinkel DE HOMECARESHOP van de producten zijn inclusief 21% btw en exclusief transportkosten. Bij de afrekening staan de leveringskosten apart vermeld.
In bepaalde gevallen waarbij een akkoord van betaling na ontvangst van de bestelde goederen bestaat tussen de Koper en Ondernemer, die handelt als verkoper, zullen achterstallige betalingen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

11. GDPR - Privacywetgeving
Door te bestellen op de internetsite van de webwinkel: DE HOMECARESHOP staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen reclame (nieuwsbrieven). De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces.
De webwinkel DE HOMECARESHOP zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel (België) of voor de Nederlandse klanten de instelling College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag .

12. Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs zoals e-mail,sms...

13. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.